วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย SML สายกลางหมู่บ้านหมู่ ๘ บ้านบุ่งตะครอง ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา_ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก
24  ก.ย. 2561
จ้างขุดลอกรางระบายน้ำและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน หมู่ ๔ บ้านโจด ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน หมู่ ๔ บ้านโจด ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
19  ก.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย SML สายกลางหมู่บ้านหมู่ ๘ บ้านบุ่งตะครอง ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา_
19  ก.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านโกรกพัฒนา ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา