วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)
23  พ.ย. 2561
ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน่าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามสมบูรณ์(กองการศึกษา)
23  พ.ย. 2561
ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก(กองการศึกษา)
23  พ.ย. 2561
โครงการจัดงานวันเด้กแห่งชาตฺิ(กองการศึกษา)
23  พ.ย. 2561
ครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด2บานเลื่อนจำนวน2ตู้)(กองการศึกษา)
21  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(PARA ASPHALTIC CONCRETE)สายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่9 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
15  พ.ย. 2561
โครงก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้าน บ้านโคกพะงาด หมูที่๒(ขนาดผิวจราจรกว้าง๔เมตรยาว๑๙๕เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๗๘๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(จ่ายขาดสะสม)
15  พ.ย. 2561
จ้างโครงก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้าน บ้านโคกพะงาด หมูที่๒(ขนาดผิวจราจรกว้าง๔เมตรยาว๑๙๕เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๗๘๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(จ่ายขาดสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทำความสะอาดภายในสำนักงาน(แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลสำนักปลัด