วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาคนงานทั่วไปของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและด้านบันทึกข้อมูลทั่วไปของคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลของสำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง