วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 600 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 2,235 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 602-57-0011(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 400 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการเป็นเงิน 3,092 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน(หนังสือ)สำหรับเด็กอายุ 2- 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเพื่อใช้โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง-จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานที่ทำการอบต.ขามสมบูรณ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง