วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง