วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณทางข้ามคลองสายไปฟาร์มไก่ บ้านบุ่งตะคลอง ม.8(โดยปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำจำนวน2จุด(รายละเอียดตามแบบที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด)พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมตัดผ่ารื้อถอนถนน คสล.บริเวณสวนนางโลม นาประจักษ์ พร้อมวางท่อคสล.ใหม่จำนวน1จุด ม.8(โดยรื้อถอนท่อเดิมออก วางท่อคสล.ใหม่ ขนาด ศก.0.60ม.จำนวน6ท่อน พร้อมดาดปากท่อด้านหน้าและท้ายท่อกลบดินหลังท่อให้เรียบร้อยและเทคอนกรีตพื้นทาง(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง พร้อมเวทีและไฟประดับ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2567 เป็นเงิน 20,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 20 ชุดๆละ 500 รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กองช่าง)-ปรับเกรดพื้นทาง ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อในเขต อบต.ขามสมบูรณ์ จำนวน 12 สาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม สปอนเซอร์ กาแฟ โอวัลติน ผ้าเย็นเพื่อใช้ในโครงการหว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ เป็นเงิน 5,005 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567 จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 14,860 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 1 ถัง เป็นเงิน 1,177 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยธุรการของกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง