วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นเงิน 450 บาท(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวน 50 ชุดๆละ 40 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 720 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.ขามสมบูรณ์(รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมเป็นเงิน 49,500 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลเพื่่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,320 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนฯลฯ(กองช่าง)-เพื่อทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคสล.ม.๑๐บ้านใหม่สามัคคี(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง