วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(กองการศึกษา)จำนวน47วัน(23พ.ค.2562-31ก.ค.2562ไม่รวมวันหยุดและเสาร์อาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับประธานสภาอบต.จำนวน๑ตัวและสำหรับสมาชิกสภสอบต.จำนวน๒๓ตัว(สำนักงานปลัด)จัดซื้อเก้าอี้สำหรับประธานสภาอบต.จำนวน๑ตัวและสำหรับสมาชิกสภสอบต.จำนวน๒๓ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องดูดฝุนขนาด25ลิตร จำนวน1เครื่อง(สำนักงานปลัด)จัดซื้อเครื่องดูดฝุนขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่องๆละ 13,500 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องดูดฝุนขนาด25ลิตร จำนวน1เครื่อง(สำนักงานปลัด)
17  พ.ค. 2562
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับประธานสภาอบต.จำนวน๑ตัวและสำหรับสมาชิกสภสอบต.จำนวน๒๓ตัว(สำนักงานปลัด)
15  พ.ค. 2562
ซื้อเงินสำรองจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการฯ(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
โครงการศาลา๑,๐๐๐ยอด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(สำนักงานปลัด/แผนงานการเกษตร)
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการศาลา๑,๐๐๐ยอด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(สำนักงานปลัด/แผนงานการเกษตร)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการขนาด 3x2 เมตรๆละ 120 บาท ป้ายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ 40 ป้ายๆละ 100 บาท รวมทั้งสิ้น 4,720 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้องบกลาง ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ราคาประมาณการจากกองช่าง) จำนวน 19 ครัวเรือน เป็นเงิน 60,995.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซัก อบ รีดอัดกลีบผ้าม่านสำนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ พร้อมถอดและติดตั้ง จำนวนเงิน 19,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง