วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายรอบหมู่บ้าน)บ้านโจด หมู่ที่๔ (ช่วงที่๒ บริเวณบ้านนางนาง เชียงเครือ ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๒๐.๗๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๘๒.๘๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 250 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจโควิดแบบแยงจมูก จำนวน 50 ชิ้นๆละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจโควิดไซโนฟิ จำนวน 20 ชุดๆละ 59 บาท และ ชุดตรวจโควิดคอลลอยด์โกลด์ จำนวน 30 ชุดๆละ 49 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,650 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติผ้าร่ม จำนวน 20 ผืนๆละ 155 บาท รวมเป็นเงิน 3,100 บาท)(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด จำนวน 4 หลังๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 150 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 500 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,600 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง