วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 44 รายการ เป็นเงิน 21,093 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง(จำนวน 2 เครื่องๆละ 27,500บาท)(กองการศึกษา) รวมเป็นเงิน 55,000 บาท ตามเอกสารนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,100 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 2 รายการ 4,880 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียูพร้อมติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง(ที่ห้องทำงานกองช่างที่ต่อเติมใหม่ 1 เครื่อง ,กองคลังที่ต่อเติมใหม่ 1 เครื่อง)เครื่องละ 27,500 บาท รวมเป็นเงิน 55,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 44 รายการ เป็นเงิน 26,293 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านโกรกพัฒนา-บ้านสระหลวง ม.๙ บ้านโกรกพัฒนา ต.ขามสมบูรณ์(กว้าง๖ม.ยาว๒,๗๓๐ม.หนา๐.๐๕ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๖,๓๘๐ตร.ม.)กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 900 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 27,500 บาท รวมเป็นเงิน 55,000 บาท (กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 6 รายการเป็นเงิน 11,985 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง