วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่างประจำเดือนสิงหาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนสิงหาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลด้านเอกสารของกองช่างประจำเดือนสิงหาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เดือนละ 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุ กระเป๋าเอกสาร เครื่องเขียน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,610 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงินทั้งสิ้น 8,700 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)วัสดุเพื่อใช้ในโครงการ เป็นเงิน 2,925 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง