วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณาฯ เดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท (กองสาธารณสุข) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-ก่อสร้างบ่อขยะติดเชื้อ(โควิค-19)จำนวน2เตาเผาภายในบริเวณที่ทำการอบต.ขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายดอนเจดีย์จากบ้านหนองตะไก้ไปเชื่อมต.ตาจั่น)บ้านโคกพะงาด ม.๒(ผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๒๓๓ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๙๓๒ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 301-60-0001 (สำนักงานปลัด) จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,045 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายรอบสระหมอยา)บ้านโนนสีฟัน ม.๕(กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๒๘๑ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๙๘๓.๕๐ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 10,11,12 วัน(สำนักงานปลัด) จำนวน 4,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 10 วัน(สำนักงานปลัด) จำนวน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีกักตัว 17,18 วัน (สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 2,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 2,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง