วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลทั่วไปของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสักนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.(สายโรงเรียนมะค่าไปนานางสุรินทร์)บ้านมะค่า ม.7(วางท่อคสล.ขนาด ศก.0.80ม.จำนวน53ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน3บ่อระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม56ม.ถมดินและกลบดินหลังท่อ ป้ายโครงการ1ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายนานายกระจ่างถึงนานายดำเกิง)บ้านโกรกพัฒนา ม.9(กว้าง3.50ม.ยาว313ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,095.50ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายซอยบ้านดาบพระขรรค์ชัย)บ้านหนองสะแกพัฒนา ม.13(กว้าง3ม.ยาว119ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า357ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายรอบหมู่บ้าน จากบ้านนายวีระ รังสิโยภาสถึงบ้านนายฉาย ดันไธสง)หมู่ที่๑ บ้านขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม.ยาว๙๗ม.หนา๐.๑๐ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๘๗ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายเลียบคลองอีสานเขียวด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน)บ้านใหม่สามัคคีม.10(กว้าง3.50ม.ยาว102.50ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า358.75ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง