วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างขออนุมัติ เปลี่ยนอะไหล่ ซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาลกู้ชีพหมายเลขครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองสะแก-บุ่งตะครอง บ้านหนองสะแก หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหนองสะแกถึงบ้านบุ่งตะครอง(จากหน้าบ้านนางแผง กุนอก ถึงบ้านนายมนัส ภาครฉิม)หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุขสวัสดิ์ บ้านโกรกพัฒนา หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกพะงาด ม.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง