วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ) ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 3 ถังๆละ 2,400 บาท รวมเป็นเงิน 7,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ) จ้างเหมาอาหารกลางวัน 67คนๆละ80บาท1มื้อ จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 67 คนๆละ35บาท2มื้อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,050 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 4 ถัง รวมเป็นเงิน 2,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทเบนซิน จำนวนเงิน 660 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ จ้างเหมาอาหารกลางวัน จำนวน 150คนๆละ70บาท อาหารว่างและเครื่องดื่ม 150คนๆละ50 บาท 2 มื้อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
โครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒
30  ส.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซักรีดผ้าซับใน จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง