วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 10 คนๆละ25 บาท เป็นเงิน 250 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จัดทำป้ายไวนิลในการประชุม จำนวน 1 ป้ายๆละ 220บาท รวมเป็นเงิน 220 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านพะงาดเหนือพัฒนา ม.๑๒(กว้าง๕ม.ยาว๒,๑๐๐ม.หนา๔ซ.ม.(ไม่มีไหล่ทาง)หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๐,๕๐๐ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโกรกพัฒนา ม.๙(ช่วงที่๑กว้าง๕ม.ยาว๑,๑๕๐ม.หนา๔ซ.ม.(ไม่มีไหล่ทาง)ช่วงที่๒กว้าง๕ม.ยาว๖๓๐ม.หนา๔ซ.ม.(ไม่มีไหล่ทาง)หรือมีพื้นที่ทั้ง๒ช่วงรวมไม่น้อยกว่า๘,๙๐๐ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข)ถังขยะ60ลิตรฝาสวิง1ใบๆละ1,200บาทถังขยะพลาสติกภายนอก120ลิตรฝาปิด1ช่อง3ใบๆละ1,600บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,360 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาถ่ายเอกสารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท. เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนละ 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานด้านบันทึกข้อมูลทั่วไป เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง