วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ รถเชฟ หมายเลขทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,400 บาท (กองสาธารณสุข) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 41 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สุงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นเงิน 80,000 บาท(เงินรับฝากอื่นๆปีงบประมาณ2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุฯตำบลขามสมบูรณ์ เป็นเงิน 13,035 บาท (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กระติกน้ำแข็ง จำนวน 13 ใบๆละ 169 บาท รวมเป็นเงิน 2,197 บาท)(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนมะค่าไปโนนตาแจ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง๔ม.ยาว๑,๑๙๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔,๗๖๐ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ๐.๕๐ม.ทั้งสองข้างพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์๑ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 006 57 0001 ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง