วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine (สำนักงานปลัด) เตียงนอน(แคร่ไม้ไผ่) จำนวน 5 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine (สำนักงานปลัด) จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 13,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ขององค์กรส่วนท้องถิ่น(สำนักงานปลัด) รวมเป็นเงิน 600 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีมๆละ 135 บาท รวมเป็นเงิน 13,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์อบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง(ตามแบบแปลนที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งทที่ 1 ประจำปี 2564(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 775 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งทที่ 1 ประจำปี 2564(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้อง CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 493-61-0001 (สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 13,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง