วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนฯลฯ(กองช่าง)-จ้างเหมาขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านโกรกพัฒนาม.๙(คลองเดิมกว้าง๒๐มยาว๑๘๐ม.ลึก๓.๕๐ม.ขุดลอกใหม่กว้าง๓ม.ยาวรอบแหล่งน้ำ๓๕๐ม.ลึก๐.๓๐ม.). โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมารถปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง)โครงการฝึกอบรมแะทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 คัน เหมาจ่าย 2 วันๆละ 13,500 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมแะทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนฯลฯ(สำนักงานปลัด) จำนวน 50 เล่มๆละ 200 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อของสมนาคุณเพื่อใช้โครงการฝึกอบรมแะทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนฯลฯ(สำนักงานปลัด) จำนวน 2 ชิ้นๆละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ กระเป๋าสำหรับใส่เอกสารเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมแะทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนฯลฯ(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 4,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 7,525 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 5,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนฯลฯ(สำนักงานปลัด) พ.ศ.2564 จำนวน 1 ป้ายเป็นเงิน 430 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) ไม้กวาดพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว อย่างละ 20 อัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง