วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 ชื่อนางสาวแดง ทองดีนอก จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 28,045 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 ชื่อนายชื่น พิรักษา จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 27,430 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 ชื่อ นายไพฑูรย์ ประจง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 25,867.50 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพ/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี๒๕๖๕(จำนวน๒รายๆละ๔๐,๐๐๐บาท)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายคลองอีสานเขียวเชื่อมต่อบ้านปอบิดตำบลคูขาด)บ้านหนองสะเดาม.11(กว้าง4ม.ยาว100ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า400ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายคลองอีสานเขียวไปนาพ่อทองอ่าง ศรีนอก) บ้านหนองสะเดาม.11(กว้าง4ม.ยาว170ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า680ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 500 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,390 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 360 บาท (กองสาธารณสุข)