วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลขามสมบูรณ์ หลักสูตร การนวดแผนไทย ประจำปี 2566 เป็นเงิน 8,250 บาท(สำนักปลัด,งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเช็คสภาพตามระยะของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 006 57 0001 รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา เป็นเงิน 4,378.44 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง)เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เป็นเงิน 10,000 บาท (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง -จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ที่ชำรุดในเขตตำบลขามสมบูรณ์จำนวน5จุด(รายละเอียดตามแบบที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินฯในเขตตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ รถเชฟ หมายเลขทะเบียน กน 8780 นครราชสีมาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเช็คระยะสำหรับรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ขต 1849 นม เป็นเงิน 7,075.09 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อยางรถ Y.265/65R17 112S เพื่อใช้สำหรับรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ขต 1849 นม จำนวน 4 เส้น เป็นเงิน 14,859.81 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง