วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายสระหนองกก โกรกพัฒนา หมู่ที่9(ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า52,089.60ลูกบาศก์เมตร)งบอุดหนุนฯ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 53 รีม กระดาษสี 1 รีม เป็น 7,875 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ(กองการศึกษา)จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๐ธ.ค.๖๔-๒๐ธ.ค.๖๕)จำนวน๓๑๘คน จำนวน๔๑,๓๔๐กล่องๆละ๗.๘๒บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์ฯ(กองการศึกษา)จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๐ธ.ค.๖๔-๒๐มิ.ย.๖๕)จำนวน๓๓คน จำนวน๔,๒๙๐กล่องๆละ๗.๘๒บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-ซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำที่ชำรุดในเขตอบต.ขามสมบูรณ์จำนวน๑๒จุด(ตามรูปแบบและรายการที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นต์เตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-57-0011 เป็นจำนวนเงิน 2,800 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับผู้บริหาร (ผ.ถ.)แลสมาชิก (ส.ุถ.) แบบสำเนา ในตัว จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,500 บาท ตามเอกสารแนบท้้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
เหมาจัดทำวัสดุต่างๆใช้สำหรับการเลือกตั้ง (ตรายาง) จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 320 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด)