วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองคลัง(กองคลัง)จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 420-57-0008 จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 5,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๓)ซื้อเจลล้างมือ 450ml จำนวน 5 ขวดๆละ460บาทเป็นเงิน 2,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทั้งสำนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ เพื่อป้องกันโรค COVID-19 จำนวน 13 เครื่องๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 19,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 หลอด เป็นเงิน 3,280 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๓) จ้างเหมา(อาหารกลางวัน1มื้อๆละ80บาท65กล่อง=5,200)(อาหารว่างฯ2มื้อๆละ35บาท65ชุด=4,550) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๓)จ้างเหมา(ป้ายโครงการ2x2.5เมตรๆละ120บาท1ป้าย=600)(ป้ายประชาสัมพันธ์1x1.5เมตรๆละ120บาท13ป้าย=180) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)กองสาธารณสุข จ้างเหมาจัดหาพัสดุตามโครงการ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 15,360 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามระยะ หมายเลขทะเบียน ขต 1849 นครราชสีมา เป็นเงิน 7,883.23 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ขบ 001-49-0001 รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา เป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง