วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของข้อมูลกองช่าง เดือนกรกฎาคม เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษา)จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนละ 6,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(กองช่าง)ซื้อวัสดุในการจัดทำโครงการจัดเวทีสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,070 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(กองช่าง)
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(กองช่าง)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดเวทีสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี 2562 ขนาด 1.52.5 เมตร รวมเงินทั้งสิ้น 450 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(กองช่าง)จ้างเหมาอาหารกลางวัน 90 คนๆละ80 บาท 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 90 คนๆละ35 บาท 2 มื้อโครงการจัดเวทีสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี 2562 รวมเงินทั้งสิ้น 13,500 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ รวมเป็นเงิน 52,437 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 (80แกรม) จำนวน 100 รีมๆละ 135 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง