วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(สำนักงานปลัด/งานอนุรักษ์แหล่งน้ำฯ)(๑ อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม)ค่าป้ายโครงการขนาด๑.๕x๒.๕เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(สำนักงานปลัด/งานอนุรักษ์แหล่งน้ำฯ)๑อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม(จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในดครงการพร้อมขนส่งถึงบริเวณที่จัดทำโครงการจำนวน๓รายการ)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(สำนักงานปลัด/งานอนุรักษ์แหล่งน้ำฯ)(๑ อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม)จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน(๕๐คนx๕๐บาท=๒,๕๐๐บาท)อาหารว่างและเครื่องดื่ม(๕๐คนx๒๕บาท=๑,๒๕๐บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖๒(จำนวน๑๔ป้าย)รายละเอียดป้ายต่างๆตามเอกสารแนบท้ายโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่มชนิดแก้ว/กาแฟ/โอวันติน/น้ำแข็ง/แก้วกาแฟ/ช้อนคนกาแฟ/ผ้าเย็นสำลีบางสำหรับบริการประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
โครงการ ๑ อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
24  ธ.ค. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)
13  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโกรกพัฒนา ม.๙ต.ขามสมบูรณ์(กว้าง๕ม.ยาว๒,๖๔๗ม.หนา๐.๐๔ม.ไม่มีไหล่ทาง)