วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปของกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเงินสำรองจ่าย(จ้างเหมาขุดตัด-ตัก หินกากยางพร้อมขนส่งลงหินกากยางเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านมะค่าไปวัดป่าเทพาลัย บ้านมะค่าม.๗ โดยมีปริมาตรหินกากยางไม่น้อยกว่า๓๕๐ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรร์ เดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง