วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด(โทนสีแดงขาว)เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 700 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์(ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเรียนศพด.ของอบต.ขามสมบูรณ์(กองการศึกษา)โดยกั้นห้องกระจกเป็นห้องเรียนรู้เด็กช่องที่๒ขนาดความกว้าง๑๐.๕๐ม.ยาว๒๐ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006 57 0001 ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา เป็นเงิน 40,000 บาท (สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานของอบต.ขามสมบูรณ์ทั้งสองข้าง(กองช่าง)ทั้งสองด้านขนาดความกว้างข้างละ๓.๕๐ม.ยาวข้างละ๗.๐๐ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(ตามแบบแปลนที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการต่อเติมอาคารป้องกันของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)โดยต่อเติมหลังคากันแดดบริเวณด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง๒.๕๐ม.ยาว๗ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416 57 0012 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 600 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จำนวน 17 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.๒สายบ้านโกรกพัฒนาม.๙(สายที่๑สายเลียบคลองอีสานเขียวไปเชื่อมม.๖ด้านทิศใต้ช่วงที่๑กว้าง๔ม.ยาว๙๐ม.หนา๐.๑๕ม.ช่วงที่๒กว้าง๔ม.ยาว๘๖๔ม.หนา๐.๑๕ม.มุมโค้ง๘จุดรวมไม่น้อยกว่า๓๖ตร.ม.)(สายที่๒สายปู่ตาไปรอบหมู่บ้านกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๘๔ม.หนา๐.๑๕ม.มุมโค้ง๑จุดไม่น้อยกว่า๔ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)