วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2565
ซื้อค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กองช่าง)จัดซื้อยางมะตอยสำร็จรูป(ชนิดซ่อมถนนลาดยางและชนิดซ่อมบรรจุถุงละ๒๐กิโลกรัม)และน้ำยางมะตอยCRS-๒บรรจุแกลลอนๆละ๒๐ลิตร)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้พลาสติกหนาสีขาว จำนวน 200 ตัวๆละ 450 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง