วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด) ประจำปี 2564 เป็นเงิน 20,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 7 วัน(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 1,100 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 8 วัน(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 1,250 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายกลางหมู่บ้าน)บ้านใหม่สามัคคี ม.๑๐(กว้าง๔ม.ยาว๒๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ตร.ม.(โครงการเศรษฐกิจฐานราก๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (สำนักงานปลัด) จำนวน 10 เล่มๆละ 275 บาท รวมเป็นเงิน 2,750 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) (สำนักงานปลัด) จำนวน 10 เล่มๆละ 280 บาท รวมเป็นเงิน 2,800 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมพิจารณาขอบข่ายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด) จำนวน 22 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 550 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเพื่อใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 450 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 3,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 2,350 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง