วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไปของกองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(ซอยประคองสุข)บ้านตะหนอด ม.6(กว้าง4ม.ยาว96ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า384ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายรอบหมู่บ้าน)บ้านโจดม.4(กว้าง4ม.ยาว82ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า328ตร.ม.วางท่อระบายน้ำคสล.Dia0.40ม.จำนวน5ท่อนพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ brother รุ่น MFC-่2330 DW หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-61-0019 เป็นเงิน 2,500 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง