วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรม/ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 52 คนๆละ6 มื้อๆละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 10,920 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ใบๆละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ จำนวน 50 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหายานพาหนะในการเดินทางมาฝึกอบรม จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ จำนวน 3 ป้ายเป็นเงิน 2,260 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าอบรม/ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 52 คนๆละ 5 มื้อๆละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 20,800 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ(เสวียนรักษ์โลก) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาจัดหาไม้ไผ่ จำนวน 120 ลำๆละ 50 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านบุ่งตะครองไปบ้านหนองสะแก) ม.๘ (ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๑๐๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๔๐๐ตร.ม.) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 910 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง