วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2565
อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 360 บาท (กองสาธารณสุข)
2  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านบุ่งตะครองไปบ้านหนองสะแก)บ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่๘(ขนาดกว้าง๔ม.ยาว๑๕๕ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๖๒๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(งบทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านบุ่งตะครองไปบ้านหนองสะแก)บ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่๘(ขนาดกว้าง๔ม.ยาว๑๑๕ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๖๒๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(งบทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 320 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลััง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 เเดือนละ 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 15,190 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายสามแยกประปาถึงประปา) บ้านสระหลวง ม.3(กว้าง4ม.ยาว90ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า360ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง