วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดิน(สายสี่แยกหนองแต้ถึงนานางสนั่น ปาปะแก)บ้านพะงาดเหนือพัฒนาม.๑๒(กว้าง๕ม.ยาว๓๕๐ม.หนาเฉลี่ย๑.๐๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๗๕๐ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลอง ชัยชนะท่านท้าวสุรนารีร่วมกับอำเภอคง(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดบูธออกงานร่วมกิจกรรม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลอง ชัยชนะท่านท้าวสุรนารีร่วมกับอำเภอคง(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างปรับภูมิทัศน์บริเวณสระหมอยา(เลียบคลองอีสานเขียวไปสุดเขตติดต่ออบต.คูขาดบริเวณสองข้างทาง)บ้านโนนสีฟันม.๕(มีพื้นที่ถางป่าขุดตอ(ขนาดหนัก)ไม่น้อยกว่า๒๗,๔๑๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)ซื้อกุญแจเลื่อน(ข้อบิดชา) จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรม/ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 52 คนๆละ6 มื้อๆละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 10,920 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ใบๆละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ จำนวน 50 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหายานพาหนะในการเดินทางมาฝึกอบรม จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ จำนวน 3 ป้ายเป็นเงิน 2,260 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง