วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เดือนมิถุนายน 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง เดือนมิถุนายน 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-57-0011 เป็นเงิน 400 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-63-0018 เป็นเงิน 400 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
เหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา(Covid-19) จำนวน 14 ป้ายๆละ 360 บาท เป็นเงิน 5,040 บาท (กองสาธารณสุข) ตามเอกสารแนบ
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 13,434 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 9,100 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 3,635 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนกรองเครื่อง น้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 001-49-0001 เป็นเงิน 1,650 บาท (สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง