องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 25 เม.ย. 2562 ]192
162 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2562 ]198
163 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี ๒๕๖๒ [ 28 ม.ค. 2562 ]194
164 ๑.กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2562 ]192
165 ๒.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระะจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ [ 9 ม.ค. 2562 ]195
166 ๓.พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 9 ม.ค. 2562 ]209
167 ๔.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการ งบประมาณ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ ศ ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ [ 9 ม.ค. 2562 ]193
168 ๕.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 9 ม.ค. 2562 ]190
169 ๖.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 9 ม.ค. 2562 ]194
170 ๗.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ [ 9 ม.ค. 2562 ]185
171 แผ่นพับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 2 ม.ค. 2562 ]215
172 10 วิธีหลีกหนียาเสพติด [ 2 ม.ค. 2562 ]190
173 สร้างสุขให้ที่ทำงานไร้ยาเสพติด(แผ่นพับ) [ 2 ม.ค. 2562 ]188
174 ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด [ 2 ม.ค. 2562 ]195
175 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน [ 2 ม.ค. 2562 ]192
176 ครอบครัวสุขใจ สร้างพื้นที่ปลอดภัยไร้ยาเสพติด [ 2 ม.ค. 2562 ]195
177 การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว ๑๐ ข้อ [ 2 ม.ค. 2562 ]142
178 คุยเฟื่อง เรื่องกระท่อม [ 2 ม.ค. 2562 ]146
179 ชุมชนปลอดภัย ต้องเริ่มด้วยความเชื่อมั่น ๔ ประการ [ 2 ม.ค. 2562 ]204
180 พลังชุมชนเป็นพลังสำคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้ [ 2 ม.ค. 2562 ]149
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11