องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


๒.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระะจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ๒.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระะจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์