องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


๔.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการ งบประมาณ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ ศ ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ๔.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการ งบประมาณ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ ศ ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์