องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
-----------------------------------------
              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
               ฉะนั้น  จึงขออาศัยอำนาจความในมาตรา  13  และมาตรา  14  ประกอบกับมาตรา  25  วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด  4  การสรรหาและการเลือกสรร  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้
              . ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
                    1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ                จำนวน   1  ตำแหน่ง   1  อัตรา
                   1)  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  จำนวน   1  ตำแหน่ง   1  อัตรา


    เอกสารประกอบ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์