องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 164 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ต.ค. 2563 ]153
42 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ต.ค. 2563 ]158
43 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 9 ต.ค. 2563 ]181
44 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม [ 9 ต.ค. 2563 ]155
45 การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกองคืการบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 9 ต.ค. 2563 ]175
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกสรรเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 ต.ค. 2563 ]250
47 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]177
48 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 14 ส.ค. 2563 ]158
49 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]156
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]152
51 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 6 ส.ค. 2563 ]149
52 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]124
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 23 ก.ค. 2563 ]128
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]146
55 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของ อบต.ขามสมบูรณ์ [ 26 มิ.ย. 2563 ]170
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ( ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]121
57 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องบัญชีกำหหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ค. 2563 ]121
58 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 [ 20 พ.ค. 2563 ]122
59 ระเบียบกระทรวงมหาดทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 20 พ.ค. 2563 ]149
60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]156
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9