องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  เผาขยะมูลฝอย[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 53]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 55]
 
  ตัดต้นไม้ บ้านตะหนอด หมู่ 6[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 53]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 8[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 58]
 
  มอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ รายนายทอง พลนอก[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 52]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร “...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 54]
 
  ทำระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่โรงเรียนชุมชนบ้านวัด ตำบลเท...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 43]
 
  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 121]
 
  ตรวจรับงานโครงการขุดลอกสระหนองกก บ้านโกรกพัฒนา[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการประเมินห้องน้ำสะอาด วัดสวยงาม วัดโนนสีฟัน[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 99]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29