องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]99
2 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 26 เม.ย. 2565 ]85
3 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 26 เม.ย. 2565 ]81
4 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]96
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]92
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 เม.ย. 2565 ]92
7 การกำหนดมาตรฐานกลาง งานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2565 ]108
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 20 เม.ย. 2565 ]84
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2565 ]78
10 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ี 2) พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2565 ]88
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 20 เม.ย. 2565 ]82
12 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2565 ]74
13 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2565 ]75
14 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลัษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 [ 20 เม.ย. 2565 ]93
15 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลัษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 [ 20 เม.ย. 2565 ]94
16 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]88
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]90
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลของลูกจ้างประจำ [ 19 เม.ย. 2565 ]90
19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 11 มี.ค. 2565 ]117
20 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ต.ค. 2562 ]166
 
หน้า 1|2