องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 8 พ.ย. 2566 ]2
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) [ 12 เม.ย. 2566 ]40
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2566 ]51
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 เม.ย. 2566 ]61
5 หลัเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 7 เม.ย. 2566 ]50
6 ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำขามสมบูรณ [ 7 เม.ย. 2566 ]38
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2566 ]50
8 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]184
9 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 26 เม.ย. 2565 ]143
10 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 26 เม.ย. 2565 ]134
11 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]161
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]147
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 เม.ย. 2565 ]147
14 การกำหนดมาตรฐานกลาง งานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2565 ]188
15 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 20 เม.ย. 2565 ]137
16 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2565 ]132
17 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ี 2) พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2565 ]138
18 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 20 เม.ย. 2565 ]137
19 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2565 ]128
20 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2565 ]131
 
หน้า 1|2