องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ประชุมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้จัดการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน  ประเมินโดย จนท.สนง.ปปช.นครราชสีมา ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18