องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542 [ 3 เม.ย. 2566 ]9
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน-พ.ศ.-๒๕๖๑ (1) [ 3 เม.ย. 2566 ]8
23 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540 [ 3 เม.ย. 2566 ]8
24 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 3 เม.ย. 2566 ]8
25 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน-การฝากเงิน-การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(ฉบับที่-๔)-พ.ศ.-๒๕๖๑ [ 3 เม.ย. 2566 ]9
26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558 [ 3 เม.ย. 2566 ]9
27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเบิกค่าใช้จ่าย-พ.ศ.-๒๕๖๒ [ 3 เม.ย. 2566 ]7
28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น-(ฉบับที่-๑๗)-พ.ศ.-๒๕๖๒ (1) [ 3 เม.ย. 2566 ]8
29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น-(ฉบับที่-๑๗)-พ.ศ.-๒๕๖๒ [ 3 เม.ย. 2566 ]7
30 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546 [ 3 เม.ย. 2566 ]9
31 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น-(ฉบับที่-๒)-พ.ศ.-๒๕๖๑ [ 3 เม.ย. 2566 ]8
32 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539 [ 3 เม.ย. 2566 ]7
33 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542 (1) [ 3 เม.ย. 2566 ]8
34 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560 [ 3 เม.ย. 2566 ]7
35 พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 3 เม.ย. 2566 ]7
36 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 3 เม.ย. 2566 ]7
37 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534 (1) [ 3 เม.ย. 2566 ]8
38 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง_พ.ศ.-2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 3 เม.ย. 2566 ]9
39 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539 [ 3 เม.ย. 2566 ]8
40 พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 3 เม.ย. 2566 ]6
 
|1หน้า 2