องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534 [ 3 เม.ย. 2566 ]29
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน-พ.ศ.-๒๕๖๑ [ 3 เม.ย. 2566 ]32
3 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542 [ 3 เม.ย. 2566 ]32
4 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544.PDF [ 3 เม.ย. 2566 ]31
5 กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560.PDF [ 3 เม.ย. 2566 ]33
6 กฎกระทรวง-กำหนดหลักเกณฑ์-วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์-2562 [ 3 เม.ย. 2566 ]33
7 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง_พ.ศ.2560.PDF [ 3 เม.ย. 2566 ]32
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.-2548.PDF [ 3 เม.ย. 2566 ]32
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน-พ.ศ.-๒๕๖๑ (1) [ 3 เม.ย. 2566 ]36
10 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542 [ 3 เม.ย. 2566 ]34
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน-การฝากเงิน-การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(ฉบับที่-๔)-พ.ศ.-๒๕๖๑ [ 3 เม.ย. 2566 ]32
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558 [ 3 เม.ย. 2566 ]34
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเบิกค่าใช้จ่าย-พ.ศ.-๒๕๖๒ [ 3 เม.ย. 2566 ]35
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(ฉบับที่-๒)-พ.ศ.-๒๕๖๑ [ 3 เม.ย. 2566 ]33
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น-(ฉบับที่-๑๗)-พ.ศ.-๒๕๖๒ (1) [ 3 เม.ย. 2566 ]33
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น-(ฉบับที่-๑๗)-พ.ศ.-๒๕๖๒ [ 3 เม.ย. 2566 ]33
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546 [ 3 เม.ย. 2566 ]32
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น-(ฉบับที่-๒)-พ.ศ.-๒๕๖๑ [ 3 เม.ย. 2566 ]31
19 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544 [ 3 เม.ย. 2566 ]33
20 ระเบียบ-อปพร.-2565(ฉบับที่2) [ 3 เม.ย. 2566 ]32
 
หน้า 1|2