องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เงื่อนไขการอุธรณ์ ร้องทุกข์ ฉบับที่ 2 [ 24 เม.ย. 2566 ]14
2 ประกาศเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย [ 24 เม.ย. 2566 ]13
3 เงื่อนไขการอุธรณ์ ร้องทุกข์ [ 24 เม.ย. 2566 ]12
4 ประกาศเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ฉบับที่ 2 [ 24 เม.ย. 2566 ]12
5 ประกาศเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ฉบับที่ 3 [ 24 เม.ย. 2566 ]13
6 ประกาศ ก.อบต.จ.นม.หลักเกณฑ์การคัดเลือกสายบริหาร [ 24 เม.ย. 2566 ]15
7 ประกาศ โรคต้องห้ามสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 24 เม.ย. 2566 ]11
8 ประกาศการกลับเข้าบรรจุเข้ารับราชการใหม่ [ 24 เม.ย. 2566 ]13
9 ประกาศเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานลูกจ้าง [ 24 เม.ย. 2566 ]13
10 ประกาศ-การให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 24 เม.ย. 2566 ]12
11 พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 24 เม.ย. 2566 ]11
12 ประกาศ-ก.อบต.จ.นม.-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ [ 24 เม.ย. 2566 ]12
13 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) [ 24 เม.ย. 2566 ]13
14 มาตรฐานเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ [ 24 เม.ย. 2566 ]13
15 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (เงินรางวัลประจำปี) [ 20 เม.ย. 2566 ]15
16 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ(พนักงานจ้าง) [ 20 เม.ย. 2566 ]13
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำขามสมบูรณ์ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำขามสมบูรณ์ [ 7 เม.ย. 2566 ]15
18 การสรรหาและคัดเลือกบุคคล (ประเภททั่วไป วิชาการ) [ 7 เม.ย. 2566 ]15
19 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร(หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง) [ 7 เม.ย. 2566 ]13
20 การพัฒนาบุคคล (หลักเกณฑ์การพัฒนาและปฐมนิเทศ) [ 7 เม.ย. 2566 ]14