องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง
มัสยิด จำนวน  -  แห่ง
ศาลเจ้า จำนวน  -  แห่ง
โบสถ์ จำนวน  -  แห่ง
       
การศึกษา
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม ตั้งอยู่ที่ บ้านขาม ม.1
- โรงเรียนปริยัติไพศาล ตั้งอยู่ที่ บ้านพะงาด ม.2
- โรงเรียนบ้านขาม ตั้งอยู่ที่ บ้านขาม ม.1
- โรงเรียนตะหนอด ตั้งอยู่ที่ บ้านตะหนอด ม.6
- โรงเรียนบ้านมะค่า ตั้งอยู่ที่ บ้านมะค่า ม.7
 
การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน - แห่ง
-  ศูนย์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
-  อัตราการมีส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100