องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
          ประชากรในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ และประชากรอีกร้อยละ 10 ประกอบอาชีพ รับจ้าง รับราชการ

                    หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                              - ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 2 แห่ง
                              - โรงสี จำนวน 8 แห่ง