องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
         ตำบลขามสมบูรณ์เป็น 1 ใน 10 ตำบล 2 เทศบาลตำบลในเขตอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง คือ ตำบลคูขาด เทศบาลตำบลเทพาลัย ตำบลเทพาลัย ตำบลดอนใหญ่ ตำบลตาจั่น ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
 
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
    ตำบลคูขาดและตำบลเทพาลัย อำเภอคง
ทิศใต้
    ตำบลตาจั่น อำเภอคง
ทิศตะวันออก
    ตำบลเทพาลัยและตำบลตาจั่น อำเภอคง
ทิศตะวันตก
    ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง และ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง

เนื้อที่
          ตำบลขามสมบูรณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 41.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,662 ไร่ ภูมิประเทศมีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 185 เมตร เหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผัก