องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้

การจัดการองค์การรู้
องค์การบริหารส่วนตำบขามสมบูรณ์
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

     การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้

        1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
        2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น
        3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ
        4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     การจัดการความรู้ในองค์การ31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์การ (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้

     ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

 

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

 แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
      1. เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง
      2. รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้
      3. ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
      4. เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
      5. ธรรมมะกับการทำงาน 
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล
       1. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       2. แผนพัฒนาบุคลากร ปี 58-60
       3. แผนอัตรากำลัง
       4. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้
       5. รายงานการประชุม คณะทำงานการจัดการความรู้
       6. พนักงานดี่เด่น
               6.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
               6.2 ประกาศเชิดชูเกียตริผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
               6.3 เกียรตฺบัตรเชิดชูเกียตริผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
 
 
 องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง
 1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร
      - กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
      - กฏหมายการเลือกตั้ง
 
 2. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
     - กฏหมายหลัก
     - กฏหมายเทศบาล
     - รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วครว 2557
     - รวมประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 
  3. เกร็ดความรู้เกษตรกร
       - เทคนิคการเลี้ยงวัวพื้นบ้านให้ โตเร็ว ปลอดโรค เนื้อดี ขายได้ราคา
       - เทคนิคการเพาะพันธุ์ไก่พื้นเมือง
       - เทคนิคและวิธีการปลูกผักสวนครัวในกระสอบ
       - เทคนิคการปลูกข้าวนาปี
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน  
          - คู่มือการใช้งาน word 2007
          - คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
          - คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่่วไป
          - คู่มืองานจัดเก็บรายได้
          - คู่มืองานธุรการ
          - คู่มืองานพัสดุ
          - คู่มืองานสารบัญ
          - คู่มือปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสาร
          - คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน
          - คู่มือปฏิบัติราชการ งานพัฒนาชุมชน
          - คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ
          - คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
          - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย