องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :http://www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5)
  6. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  7. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
  8. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
  9. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540