องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


พันจ่าเอกบุญสืบ ชอบการ
  ปลัดองค์การบริหารส่ววนตำบลขามสมบูรณ์
  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวจุฬาลักษณ์  เสือนอก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
พนักงานจ้าง
นายสิทธิศักดิ์  โจทย์พิมาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล