องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :http://www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพรทิพย์   ท้าวนอก
  ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวจุฬาลักษณ์  เสือนอก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
พนักงานจ้าง
นายสิทธิศักดิ์  โจทย์พิมาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล