องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ


นายปัญญา   ตองกิ่งแดง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

  
นางอรนุช ปะกลาง

      นายจักราวุธ ไพศรี
ครู ค.ศ.2

            นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
พนักงานจ้าง

 

นางสาวนุชจรินทร์  สว่างศรี
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางสาวร่มเกล้า อุตราช

นางสาวศิขรินทร์  แดนไธสง
ผู้ดูแลเด็ก

 ผู้ดูแลเด็ก