องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ


นายปัญญา   ตองกิ่งแดง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 

นางอรนุช  ปะกลาง  

ครู ค.ศ.2  
พนักงานจ้าง

 

นางสาวนุชจรินทร์  สว่างศรี
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางสาวภิรมย์ญา สุนทรวัตร์
นางสาวร่มเกล้า  อุตราช
นางสาวศิขรินทร์  แดนไธสง
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก