องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
  1. ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค
  2. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี
  2. จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน
   
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
  1.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
  1 พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  2. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม
  1. ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดทำห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก
   
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  1  ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพด้านการผลิตและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
  2 .ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
  3.  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
  1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในเขตจังหวัด
   
ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
  1. ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ
  2. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  1. บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วม 3 ภาคี ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน
  2. ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด
  3.รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
   
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
  1. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่ง น้ำ คลองส่งน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
  2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการ ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬา และนันทนาการชุมชน
   
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
  1. รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
  2. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ
   
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุ จราจรทางบก/ทางน้ำ
  2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน /อปพร. ให้ทำงานอยู่มีคุณภาพ
  3. สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน