องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
กองช่าง


นายปัญญา  ตองกิ่งแดง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
   

นายเอกชัย  เจ้ยไธสง
 

นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
   

นางพัชรี  กุดหินนอก  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
พนักงานจ้าง


 

  -ว่าง-   

นายภานุพงศ์ ชอบการ
ผู้ช่วยช่างโยธา

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า