องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :http://www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


กองช่าง


นายปัญญา  ตองกิ่งแดง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
   

นายเอกชัย  เจ้ยไธสง
 

นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
   

นางพัชรี  กุดหินนอก  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
พนักงานจ้าง

 
     -ว่าง-      

 -ว่าง-
            ผู้ช่วยช่างโยธา

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า