องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
กองคลัง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
-ว่าง-
นางสาวศิริวรรณ ฉิมนอก
นายณัฐพล  ชูละออง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน-ว่าง-
นักวิชาการคลัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

พนักงานจ้างนางสาวสุกัญญา บำรุงนอก
นางสาววิยะดา นามโคตร
  นางนิภาภรณ์  หมื่นหาญชนะ


       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     
 
 
       นางสกราว  วงษ์กันหา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้