องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :http://www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


กองคลัง


นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
- ว่าง - นางสาวศิริวรรณ ฉิมนอก
นายณัฐพล  ชูละออง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

 นางสาวลัดดาพร  ธรรมสา
นางสาวศศิวัชรารัชช์  มิ่งสูงเนิน
นางสาวสุกัญญา  บำรุงนอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 
 


 


 นางสาววิยะดา  นามโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ