องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
กองคลัง


นายปัญญา ตองกิ่งแดง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
- ว่าง - นางสาวศิริวรรณ ฉิมนอก
นายณัฐพล  ชูละออง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

พนักงานจ้างนางสาวสุกัญญา บำรุงนอก
นางสาววิยะดา นามโคตร
-ว่าง-

       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

 
 

 


 -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้