องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
กองคลัง


นายปัญญา ตองกิ่งแดง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
- ว่าง - นางสาวศิริวรรณ ฉิมนอก
นายณัฐพล  ชูละออง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

 นางสาวลัดดาพร  ธรรมสา
นางสาวศศิวัชรารัชช์  มิ่งสูงเนิน
นางสาวสุกัญญา  บำรุงนอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 
 


 


 นางสาววิยะดา  นามโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ