องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภาวดี  สีหา
-ว่าง-
นางสาววิภาพร อินทปัญญา นางสาววารุณี  พลีดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  
          

 


สิบเอกวสันต์ วัชรพงษ์


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง


นางสาวภิรมย์ญา สุนทรวัตร์
นางสาวจรินทร์พร กามล

 นายสุวิทย์ พลโดด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นายณรงค์ เศษกลาง
นายสมศักดิ์  ทุมพล นายวิลัย  วันคำ
นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
 

นายพรชัย พลเสนา
นางสาวทัศนีวรรณ บุตรดา
 -ว่าง-
คนสวน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  คนงานทั่วไป