องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภาวดี  สีหา
นางสาวไอก์ญาดา เหมี่ยงสันเทียะ
-ว่าง- นางสาววารุณี  พลีดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

พนักงานจ้าง


นางจิรนันท์  ท่วมนอก นางสาวจรินทร์พร กามล

 นายสุวิทย์ พลโดด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นายณรงค์ เศษกลาง
นายสมศักดิ์  ทุมพล นายวิลัย  วันคำ
นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
 

นายพรชัย พลเสนา
นางสาวอารญา สนิทบุญ
 
คนสวน คนงานทั่วไป