องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
สำนักปลัด

พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภาวดี  สีหา
-ว่าง-
-ว่าง-
นางสาววารุณี  พลีดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  
          

 


สิบเอกวสันต์ วัชรพงษ์


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง


นางสาวภิรมย์ญา สุนทรวัตร์
นางสาวจรินทร์พร กามล

 นายสุวิทย์ พลโดด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นายณรงค์ เศษกลาง
นายสมศักดิ์  ทุมพล นายวิลัย  วันคำ
นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
 

นายพรชัย พลเสนา
นางสาวทัศนีวรรณ บุตรดา
นางวนิดา  อือนอก
คนสวน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  คนงานทั่วไป