องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :http://www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


หัวหน้าส่วนราชการ

พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-2808427


พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ
นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก นายปัญญา ตองกิ่งแดง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-2808427

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-7323539
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-6102196

 

นายปัญญา ตองกิ่งแดง

นางสาวพรทิพย์  ท้าวนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 095-6102196
  ผูู้อำนวยการกองคลัง
 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 080-7323539