องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายประเสริฐสักดิ์ สร้อยซา
ประธานสภาฯ
โทร : 097-3417140
    
              
   นางสมหวัง เยื่องเสือ
  รองประธานสภา ฯ
โทร : 085-2084026
 พันจ่าเอกบุญสืบ ชอบกา
    เลขานุการสภา ฯ
  โทร : 089-2808427
นายวิเชียร อ่อนนอก
นางธันยมัย มะลัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
โทร : 080-1548770
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร : 089-5814067


นายประเสริฐสักดิ์ สร้อยซา
นายเรืองศักดิ์ มาตรนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร : 097-3417140
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 082-8685338


นายณัชพล เหลี่ยมสีจันทร์
นางสมหวัง เยื่องเสือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร : 096-8301929

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

โทร : 085-2084026นายพรเทพ ไกรศรี
นางอรุณศรี รามหริ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร : 082-8711420
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร : 088-3411503


นายวิทยา เยื่องเสือ
นายณรงค์ โพธิ์กลิ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร : 088-7058281
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร : 093-4121843


นายภูชัย ศรีโย
นางสนั่น ปาปะเก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
โทร : 082-8745810
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร : 080-7953090


นางสาวเรียม นาประจัด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร : 090-9562302