องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่บ้านขามร่วมวางเสาร์เอกที่อยู่อาศัยให้กับ นางเนื่อง ชาญนอก (ผู้สูงอายุและผู้พิการ)


 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นายองอาจ ขอศรีกลาง นายก อบต.ขามสมบูรณ์ นายมนตรี เกิดมะม่วง รองนายก อบต. นางศศิธร ภักดีแก้ว เลขานุการนายก ฯ พนักงานอบต. ทีมงายฝ่ายกครองตำบลขามสมบูรณ์ ส.อบต. และพนักงาน อบต.ทุกท่าน ลงพื้นที่บ้านขามร่วมวางเสาร์เอกที่อยู่อาศัยให้กับ นางเนื่อง ชาญนอก (ผู้สูงอายุและผู้พิการ)

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18