องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


กองการศึกษาฯ

นางอรนุช  ปะกลาง
ครู รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 

นางอรนุช  ปะกลาง  

ครู  
พนักงานจ้าง

 

นางสาวนุชจรินทร์  สว่างศรี
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางสาวภิรมย์ญา สุนทรวัตร์
  นางศิขรินทร์  แดนไธสง
ผู้ดูแลเด็ก
   ผู้ดูแลเด็ก