องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


สำนักงานปลัด

พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวไอก์ญาดา เหมี่ยงสันเทียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภาวดี  สีหา
นางสาวไอก์ญาดา เหมี่ยงสันเทียะ
นางสาวจิตรรัสดา  สิริแวว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวกัญญาลักษณ์  โคตดี
 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

พนักงานจ้าง


นางจิรนันท์  ท่วมนอก   นายสิทธิ์ศักดิ์  โจทย์พิมาย

 นางสาวจรินทร์พร  กามล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตว์บาล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

นายสุวิทย์  พลโดด นายสมศักดิ์  ทุมพล นายวิลัย  วันคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

นายณรงค์  เศษกลาง

 นายพรชัย  พลเสนา

 
 นักการภารโรง คนสวน