องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


หัวหน้าส่วนราชการ

พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวไอก์ญาดา เหมี่ยงสันเทียะ
พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ นายเอกชัย  เจ้ยไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางอรนุช  ปะกลาง

นางสาวจุฬาลักษณ์  เสือนอก
ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม